امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۸ | 

اطلاعیه

دانشجویان شاهد و ایثارگری که جهت مصاحبه دوره دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران دعوت شده اند به اطلاع می رساند: در صورتی که در مصاحبه دوره دکتری مشکلی پیش آمد به اساتید مشاور ایثارگران دانشکده یا مدیریت شاهد و ایثارگر مراجعه نمایند.

لیست اساتید مشاور به پیوست می باشد. (لیست اسامی اساتید مشاور)

                     1  -  تبصره های الحاقی به ماده 3:

                                 الف - برای داوطلبان شاهد و ایثارگر آزمون دوره دکتری تخصصی، اعمال حداقل 70% نمره آخرین
فرد پذیرفته شده
شامل تمامی مراحل آزمون ورودی می باشد.

                            ب- چنانچه پس از اعمال سهمیه 20% ایثارگران در ظرفیت نهایی پذیرش (آزاد، مربی، بورس و پردیس)
بخش
اعشاری عدد حاصل از 5/0 بیشتر و یا مساوی 5/0 باشد، به عدد بالاتر گرد می شود.

                   ج- در آزمون هایی که برای پذیرش دانشجو در دو یا چند کد رشته یک گرایش برگزار می شود و امکان اعمال

                                                     سهمیه در هر یک از کد رشته همان گرایش وجود ندارد، مجموع ظرفیت کد رشته ها

          برای تعیین سهمیه 20%  ایثارگران در نظر گرفته شود.

            2- تبصره الحاقی به ماده 4:

                               در صورت تکمیل ظرفیت پذیرش استاد راهنما، برای رساله دکتری، در هر رشته با موافقت استاد راهنما و تایید

                             گروه آموزشی مربوط یک نفر داوطلب شاهد و ایثارگر به صورت مازاد بر ظرفیت معرفی شود. در هر حال سقف

                               پذیرش سالانه مطابق مقررات دانشگاه بوده و هر استاد راهنما تا فارغ التحصیلی دانشجوی مازاد سهمیه شاهد،

          امکان گرفتن دانشجوی مازاد بر سهمیه را ندارد.


 

نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=5.153.50124.fa
برگشت به اصل مطلب