امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- اخبار و اطلاعیه ها
دانشجویان شاهد و ایثارگر به اساتید مشاور خود مراجعه کنند

حذف تصاویر و رنگ‌ها
قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر :

 موارد آموزشی خود از جمله : درخواست کلاس های تقویت بنیه علمی متناسب با رشته خود ، درخواست های آموزشی و ... را قبل از مراجعه به دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر به اساتید مشاور شاهد و ایثارگر در دانشکده خود ارائه نمائید و پس از تأیید اساتید مشاور به دفتر مراجعه نمایید .

اساتید مشاور شاهد و ایثارگر

دانشکده مهندسی شیمی اقای دکتر محمد رضا مقبلی

دانشکده مهندسی صنایع: خانم دکتر فرناز برزین پور و آقای دکتر سیامک نوری

دانشکده مهندسی مکانیک: آقای دکتر رضا تقوی زنور

دانشکده طراحی صنعتی: آقای دکتر کلینی ممقانی

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی: آقای دکتر ثقفیان

دانشکده مهندسی راه آهن: آقای دکتر سید مسعود نصرآزادانی

دانشکده ریاضی: آقای دکتر جلیل رشیدنیا

دانشکده فیزیک: آقای دکتر سید روح الله عقدایی

نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://www.iust.ac.ir/find-5.153.22191.fa.html
برگشت به اصل مطلب